Programmabegroting 2021
portal

Home

Leeswijzer

Het programmaplan bestaat uit negen programma’s. In de programma's geven wij inzicht in de doelstellingen en de financiële- en beleidsmatige ontwikkelingen.

Ambitie en speerpunten

Per programma zijn de ambities en bestuurlijke speerpunten voor het komende jaar opgenomen. In de ambitie vertellen wij wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn. Bij de bestuurlijke speerpunten geven we aan welke acties we het komende jaar hiervoor gaan uitvoeren.

Financiën

Per programma geven wij aan welke wijzigingen we willen doorvoeren op de budgetten en welke bezuinigingen we willen doorvoeren. Per wijziging geven we in een tabel aan wat de financiële gevolgen zijn. Voordelen voor de gemeentebegroting, dit zijn hogere baten of lagere lasten, tonen we positief. Nadelen voor de gemeentebegroting tonen we negatief. Per wijziging is onder de tabel een toelichting opgenomen.

Indicatoren (alleen in de digitale omgeving)

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft een verplichte set van beleidsindicatoren voor. Deze zijn per programmaonderdeel via het tabblad ‘Indicatoren’ terug te vinden. Almere wordt waar mogelijk vergeleken met gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners. Voor de indicatoren gaan we uit van de gegevens die door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en via de website waarstaatjegemeente.nl  beschikbaar zijn gesteld. Het beschikbare peiljaar kan per indicator verschillen. Wij hebben de laatst beschikbare gegevens opgenomen. Per indicator wordt een korte toelichting gegeven en waar mogelijk de relatie gelegd met het gevoerde beleid.

Risico's

De risico's met een financieel gevolg die de gemeente loopt bij haar activiteiten zijn per programma opgenomen en toegelicht. Een totaaloverzicht is opgenomen in de risicoparagraaf .

Verbonden Partijen

In het programmaplan hebben we informatie over de verbonden partijen opgenomen. In de digitale omgeving geven we per verbonden partij een toelichting. In de toelichting staat bijvoorbeeld hoe een verbonden partij bijdraagt aan het beleid van de gemeente. Een totaaloverzicht van de Verbonden Partijen is te benaderen via de gelijknamige paragraaf .

Beleidsdocumenten

In de digitale omgeving kunt u per programma de belangrijkste beleidsplannen via een link vinden.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48