Programmabegroting 2021
portal

Bijlagen

Begroting per taakveld

bedragen x € 1 miljoen
begroting per taakveld
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
lasten
969,6
929,9
892,2
888,9
885,1
Bestuur en ondersteuning
94,3
105,2
105,1
110,0
116,3
Bestuur
8,6
8,9
8,8
8,8
8,8
Burgerzaken
6,5
7,1
7,4
7,0
7,0
Beheer overige gebouwen en gronden
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Overhead
70,6
67,6
66,7
64,3
64,3
Treasury
0,3
1,4
1,4
0,7
0,4
OZB woningen
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
Belastingen overig
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Overige baten en lasten
3,2
15,1
15,7
24,3
30,9
Vennootschapsbelasting (VpB)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Veiligheid
22,2
21,2
21,0
20,8
20,8
Crisisbeheersing en brandweer
12,6
12,9
12,7
12,7
12,7
Openbare orde en veiligheid
9,6
8,3
8,3
8,1
8,1
Verkeer, vervoer en waterstaat
56,6
55,0
59,3
63,4
64,1
Verkeer en vervoer
29,9
27,3
32,0
34,4
34,9
Parkeren
10,4
10,6
10,2
10,4
10,2
Recreatieve havens
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
Economische havens en waterwegen
1,5
1,7
2,1
2,1
2,1
Openbaar vervoer
14,6
15,2
14,8
16,4
16,8
Economie
80,1
68,7
62,2
53,2
70,0
Economische ontwikkeling
11,0
8,9
2,7
2,0
2,0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
67,0
57,4
57,5
48,7
65,5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Economische promotie
1,9
2,3
1,9
2,3
2,3
Onderwijs
49,9
45,5
45,3
47,1
40,1
Onderwijshuisvesting
23,1
22,4
22,1
23,4
25,8
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
26,8
23,1
23,2
23,7
14,4
Sport, cultuur en recreatie
62,1
68,9
68,7
67,4
67,2
Sportbeleid en activering
11,3
11,2
11,6
12,3
12,5
Sportaccommodaties
3,8
3,8
4,0
4,0
4,0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
17,3
16,5
16,2
16,3
16,3
Musea
1,2
2,9
3,4
2,9
2,9
Cultureel erfgoed
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Media
11,1
11,2
11,2
11,2
11,2
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
17,3
23,2
22,2
20,7
20,3
Sociaal domein
384,2
345,0
339,1
338,2
339,1
Samenkracht en burgerparticipatie
27,1
28,6
27,0
26,8
26,7
Wijkteams
3,4
4,8
5,4
3,8
3,3
Inkomensregelingen
135,9
106,0
108,4
110,5
113,5
Begeleide participatie
10,0
8,9
8,7
8,4
8,1
Arbeidsparticipatie
16,3
14,3
14,0
14,2
13,8
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
7,3
7,3
7,4
7,6
7,7
Maatwerkdienstverlening 18+
46,5
45,8
43,8
43,6
43,5
Maatwerkdienstverlening 18-
64,7
67,3
66,8
65,9
65,1
Geëscaleerde zorg 18+
66,7
55,6
51,2
51,2
51,2
Geëscaleerde zorg 18-
6,2
6,3
6,3
6,3
6,3
Volksgezondheid en milieu
64,1
69,7
71,7
72,3
70,7
Volksgezondheid
14,6
15,1
15,3
15,4
15,4
Riolering
13,0
13,5
13,8
14,0
14,4
Afval
28,9
31,0
30,5
29,8
29,1
Milieubeheer
7,5
10,1
12,1
13,0
11,7
Begraafplaatsen en crematoria
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
156,3
150,7
119,7
116,5
96,7
Ruimtelijke Ordening
42,1
37,3
21,6
17,4
14,9
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
95,9
94,7
81,9
83,6
66,3
Wonen en bouwen
18,2
18,7
16,2
15,5
15,5
baten
-947,3
-882,9
-889,7
-894,1
-897,1
Bestuur en ondersteuning
-491,6
-487,0
-500,4
-514,3
-527,6
Bestuur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Burgerzaken
-1,8
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
Beheer overige gebouwen en gronden
-2,1
-2,1
-2,1
-2,1
-2,1
Overhead
-0,6
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Treasury
-1,9
-2,2
-3,1
-3,6
-4,0
OZB woningen
-26,6
-27,4
-28,0
-28,6
-29,3
OZB niet-woningen
-19,4
-20,2
-20,5
-20,8
-21,1
Parkeerbelasting
-5,1
-6,0
-6,3
-6,2
-5,9
Belastingen overig
-0,9
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-433,1
-424,9
-436,2
-448,7
-460,9
Overige baten en lasten
0,0
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Veiligheid
-0,8
-0,7
-0,8
-0,6
-0,6
Crisisbeheersing en brandweer
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Openbare orde en veiligheid
-0,7
-0,6
-0,7
-0,5
-0,5
Verkeer, vervoer en waterstaat
-24,4
-27,8
-27,8
-29,5
-29,9
Verkeer en vervoer
-2,5
-3,1
-3,3
-3,3
-3,3
Parkeren
-7,3
-9,4
-9,6
-9,8
-9,8
Economische havens en waterwegen
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Openbaar vervoer
-14,5
-15,2
-14,8
-16,4
-16,8
Economie
-1,8
-1,9
-2,0
-1,9
-1,9
Economische ontwikkeling
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1,3
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
Economische promotie
-0,1
-1,1
-1,2
-1,1
-1,1
Onderwijs
-22,4
-14,2
-16,3
-16,6
-4,2
Onderwijshuisvesting
-5,6
-3,1
-2,9
-2,9
-2,9
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-16,8
-11,1
-13,4
-13,7
-1,3
Sport, cultuur en recreatie
-12,1
-13,6
-13,6
-13,2
-13,2
Sportbeleid en activering
-3,0
-3,4
-3,3
-3,3
-3,3
Sportaccommodaties
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-5,0
-5,2
-5,2
-5,2
-5,2
Musea
0,0
-0,3
-0,4
-0,5
-0,5
Cultureel erfgoed
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Media
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-1,0
-1,7
-1,7
-1,2
-1,2
Sociaal domein
-134,2
-96,2
-98,3
-100,8
-103,5
Samenkracht en burgerparticipatie
-2,1
-2,1
-2,1
-2,1
-2,1
Inkomensregelingen
-127,5
-88,8
-90,5
-92,6
-95,2
Begeleide participatie
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Arbeidsparticipatie
-0,4
-0,8
-1,6
-1,9
-2,0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Maatwerkdienstverlening 18+
-3,2
-3,4
-3,5
-3,5
-3,5
Maatwerkdienstverlening 18-
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
Geëscaleerde zorg 18+
-0,4
-0,4
0,0
0,0
0,0
Volksgezondheid en milieu
-50,3
-51,3
-52,4
-53,5
-54,7
Volksgezondheid
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Riolering
-15,2
-15,8
-16,1
-16,4
-16,7
Afval
-34,7
-35,3
-36,1
-36,9
-37,7
Milieubeheer
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
-209,7
-190,2
-178,1
-163,6
-161,5
Ruimtelijke Ordening
-39,8
-28,6
-28,5
-21,2
-19,7
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
-157,6
-149,1
-137,2
-130,2
-129,6
Wonen en bouwen
-12,3
-12,5
-12,3
-12,1
-12,1
toevoegingen
126,4
58,2
43,9
35,1
35,6
onttrekkingen
-143,5
-99,0
-39,5
-29,0
-29,3
Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48