Programmabegroting 2021
portal

Paragrafen

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Bij een financieel belang kan de gemeente financieel worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of kan de gemeente geld kwijtraken bij een faillissement van de partij.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid is gericht op de beperking van het aantal verbonden partijen, enerzijds uit oogpunt van transparantie van bestuur, anderzijds uit oogpunt van risicobeheersing. De mate van invloed en sturing wordt mede bepaald door de rechtsvorm, de vertegenwoordiging op bestuurlijk en ambtelijk niveau (voorbereidingsgroepen) en het per verbonden partij vastgelegde sturingsarrangement. De beslissing met betrekking tot het aangaan of beëindigen van de samenwerking met een verbonden partij wordt bewust genomen en periodiek heroverwogen. Voor het aangaan van een verbonden partij constructie is een expliciete goedkeuring van de gemeenteraad noodzakelijk. De kaders zijn in 2010 vastgesteld in de kadernota verbonden partijen.

BBV wijzigingen

De informatieverstrekking over de verbonden partijen is aangepast op basis van de wijzigingen in het BBV. Per programma dient te worden vermeld welke bijdrage verbonden partijen leveren aan het werkterrein. Daarnaast wordt in deze paragraaf meer inzicht geboden in de financiële positie en de financiële risico’s. Tenslotte dienen verbonden partijen te worden uitgesplitst in de volgende vier typen: gemeenschappelijke regelingen (hiervan hebben we er 5), vennootschappen en corporaties (11), stichtingen en verenigingen (geen) en overige  (geen). Hieronder is een lijst opgenomen van alle verbonden partijen.

nr.

naam verbonden partij

programma

Gemeenschappelijke regelingen

1

Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheid

2

GGD Flevoland

Zorg en Welzijn

3

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

Ruimte en wonen

4

Gebiedsontwikkeling Oosterwold

Ruimte en wonen

5

Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Vennootschappen

6

Tomingroep bv

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

7

Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

8

IbbA Lieven de Key

Ruimte en wonen

9

IbbA Ymere

Ruimte en wonen

10

Floriade Almere 2022 bv

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

11

Omala NV

Bestuur, inwoners en economie

12

Omala Airport Garden City CV

Bestuur, inwoners en economie

13

Techofonds Flevoland

Bestuur, inwoners en economie

14

Alliander

Financiën

15

Vitens

Financiën

16

Bank Nederlandse Gemeenten

Financiën

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op

Gemeenschappelijke Regeling

Naamloze Vennootschap

Vennootschap onder Firma

Besloten Vennootschap

Commanditaire Vennootschap

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48