Programmabegroting 2021
portal

Inleiding

Inleiding en samenvatting

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep

We weten niet hoe lang dit nog duurt. We verwachten dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen voorlopig nog niet verdwijnen. De gevolgen voor de economie zijn lastig in te schatten. Maar in het algemeen is het beeld somber. Toch vallen de financiële gevolgen van corona op dit moment nog mee. Dat komt omdat het Rijk ons hier netjes voor compenseert.

Onder deze omstandigheden bieden wij u deze begroting aan

Een situatie van onzekerheid maar ook van voorzichtig optimisme en vertrouwen in de toekomst. We blijven door bouwen aan de toekomst van Almere. Dit doen we op een verstandige manier.
We blijven in de stad investeren en beschermen wat belangrijk is. De vernieuwde groene Esplanade, de stedelijke vernieuwingsprojecten in de centra van Almere Buiten en Almere Haven en de ontwikkelingen in het centrum van Almere-Stad zijn de meest zichtbare projecten. Maar we doen meer.
We zetten ons in voor de Almeerse cultuursector in deze lastige tijden en helpen hen het hoofd zoveel mogelijk boven water te houden.
We zien dat er door corona nu al meer mensen in de bijstand komen. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Of om zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit doen we door samen met marktpartijen het project Baangericht te versterken . Dit doen we omdat we verwachten dat de gevolgen van corona nog lang voelbaar zullen zijn. We zien nu al dat meer mensen een beroep zullen doen op een bijstandsuitkering.
Er is nog steeds veel vraag naar woningen. Ondanks corona blijft de grondverkoop goed gaan. We verwachten dat we de komende 10 jaar ruim 24.500 woningen kunnen opleveren. Naast grond voor woningen verloopt ook de verkoop van grond bestemd voor bedrijventerreinen goed.
Met deze begroting draaien we de eerdere bezuiniging op de wijkteams terug. De wijkteams vormen een belangrijke schakel in het welzijnswerk. Ze helpen Almeerders met zorgvragen verder en kunnen problemen snel signaleren om erger te voorkomen.
We werken daarnaast verder aan verduurzamen van de stad en organisatie. Dit doen we aan de hand van Duurzaamheidsagenda, maar ook door middel van andere projecten. Dit beslaat een breed spectrum, van het sluiten van kringlopen tot aan het realiseren van hernieuwbare energieprojecten. We hebben daarnaast vanaf 2024 structureel geld vrijgemaakt voor de energietransitie . Voor de periode tot 2024 zoeken wij nog naar aanvullende middelen.

We bezuinigen om de gemeentefinanciën gezond te houden

We zien al jaren dat de kosten in het sociaal domein bij jeugdzorg en Wmo toenemen. Naast de toegenomen vraag komt dit ook doordat we te weinig geld van het Rijk krijgen. Natuurlijk willen we goede zorg blijven leveren. Door de stijging van de kosten van jeugdzorg en WMO moeten we bezuinigen op andere terreinen. Dat willen we niet langer. Daarom gaan we daar nu ingrijpen. We willen dat de kosten in het sociaal domein de komende jaren niet verder stijgen.
Ingrepen op jeugdzorg en Wmo leveren op de korte termijn minder geld op. Daardoor hebben we op de korte termijn nog steeds een tekort. Dus moeten we éénmalig € 14 miljoen bezuinigen. De grootste tijdelijke bezuiniging is op beheer en onderhoud . Daar gaan we projecten één of meer jaren uitstellen.

Onze financiële situatie is kwetsbaar. We doen in de begroting daarom ook geen voorstellen voor nieuw beleid in 2021 en gaan structureel bezuinigen. Om te voorkomen dat de kosten in het sociaal domein verder stijgen, willen we hier € 9 miljoen besparen. Ook op andere beleidsterreinen doen we structurele bezuinigingen. Op economische zaken bezuinigen we structureel € 0,75 miljoen. Dit doen voor een belangrijk deel op de apparaatskosten, bijvoorbeeld door efficiënter te werken maar ook door taken af te stoten.
Op parkeren besparen we verder € 0,55 miljoen. Op vijf andere posten besparen we in totaal nog ruim € 0,7 miljoen.
En we rekenen nu met een lager spaardoel. Zouden we aan € 60 miljoen vasthouden, dan leidt dat in onze ogen tot onverantwoorde bezuinigingen in de stad
We doen dit om de gemeente financieel gezond te houden. Op deze manier kunnen ook toekomstige generaties vertrouwen op goede dienstverlening, genoeg geld voor beheer van de stad, wegen, bibliotheken etc.

De tabel hieronder laat zowel het saldo van onze begroting zien als de eindstand van de buffer

bedragen x € 1 miljoen

toelichting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

saldo van de begroting

-5,3

-6,3

-6,9

-0,9

5,8

eindstand buffer per 31 december

42,1

36,8

30,5

23,7

22,7

28,5

 

In de tabel ziet u dat we verwachten dat het saldo van de begroting de eerste jaren nog negatief is. Dit tekort moeten we uit de buffer betalen.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48