Programmabegroting 2021
portal

Totaalbegroting

Inleiding

Voor u ligt de 'totaalbegroting' 2021-2024 van de gemeente Almere

U heeft op 18 juni 2020 de motie 'zero based budgetting' (motie RG-127/2020) aangenomen. In de motie vraagt u ons alle begrote uitgaven van de gemeente inzichtelijk te maken. En dus niet alleen de veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Voor u ligt de eerste 'totaalbegroting' van de gemeente.
Voorheen gaven we in de traditionele 'mutatiebegroting' wel inzicht in de totale uitgaven. Maar de informatie was verscholen tussen allerlei andere overzichten. Dit document laat niets anders zien dan het totaal.

Wij vinden inzicht geven in alle begrote lasten en baten erg belangrijk

Daarom maken we met deze totaalbegroting 2021 een eerste stap. We gaan dit verder uitbouwen. We willen 4 dingen verbeteren:

  • In deze begroting hebben wij alle activiteiten en hun beïnvloedbaarheid al toegelicht. Wij gaan de beschrijving van de begrotingsposten en de beïnvloedbaarheid specifieker maken.
  • We gaan aangeven of de kostenpost 'technisch' goed is onderbouwd. Houden wij bijvoorbeeld wel genoeg rekening met de groei van de stad?
  • We gaan aangeven wat de risico's zijn bij de begrotingsposten.

Maar dat kost tijd. We nemen hier ongeveer een jaar voor. Ons doel is om in de volgende totaalbegroting dit aan u te laten zien.

In deze totaalbegroting treft u de volgende zaken aan:

  • een beschrijving van alle activiteiten van de gemeente
  • een beschrijving van de beïnvloedbaarheid van deze activiteiten
  • de budgetten, gespecificeerd per programma, programmaonderdeel, activiteit en kostensoort.

We maken natuurlijk ook nog de traditionele 'mutatiebegroting'. Deze begroting is wettelijk voorgeschreven. U kunt de mutatiebegroting vinden via deze link .

We hebben de begroting als volgt opgebouwd:

  • de begroting bestaat uit 9 programma's
  • we splitsen de programma's in 60 programmaonderdelen
  • we splitsen de programmaonderdelen in 300 activiteiten.
  • Per activiteit laten we ook zien welke kostensoorten (personeel, energie, rente, afschrijving etc.) er zijn

Om het inzicht in de totaalbegroting te vergroten hebben we een toelichting per activiteit opgenomen. Ook zeggen we iets over van de mate van beïnvloedbaarheid. Belangrijk hierbij is dat deze beïnvloedbaarheid aangeeft of het mogelijk is om de beschikbare middelen anders te besteden, niet in hoeverre dit (politiek) wenselijk is.

bedragen x € 1 miljoen

programma

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

Bestuur, inwoners en economie

30,0

9,1

26,4

6,6

23,9

5,1

23,6

4,8

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

153,8

108,5

151,8

109,8

145,1

102,5

143,3

100,2

Ruimte en wonen

207,3

198,5

176,7

170,8

167,8

162,4

165,7

160,4

Zorg en welzijn

220,7

74,8

213,6

69,4

210,7

69,3

209,5

69,4

Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit

139,3

103,5

140,7

105,5

142,7

107,9

144,9

110,4

Onderwijs, sport en cultuur

104,0

47,9

97,6

40,0

98,6

37,8

91,5

29,3

Veiligheid

21,0

1,0

20,9

1,0

20,7

0,8

20,7

0,8

Bedrijfsvoering

70,6

1,6

70,0

1,4

68,4

1,3

68,3

1,2

Financiën

41,6

437,0

38,4

424,8

46,0

435,9

53,1

450,0

totaal

988,2

981,9

936,1

929,2

924,0

923,0

920,6

926,4

saldo

-6,3

-6,9

-0,9

5,8

Uit de tabel hierboven blijkt dat we in de jaren 2021 t/m 2023 een begrotingstekort verwachten. Alleen in 2024 verwachten we een overschot. Als de tekorten zich voordoen, zullen we ze moeten afdekken uit de buffer.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48